UgAmXA8AyV2kvhkosYskZkiZjUemuqMwVq
总发送 (UIN)总接收 (UIN)余额 (UIN)
144670.25530000144670.255300000.00000000